Proff

Svartlomen AB

Org.nr559296-3333
AdressFabrikörvägen 10 B, 131 52 Nacka Strand

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-032022-03
Startdatum

2022-04-01

2021-01-13

Slutdatum

2023-03-31

2022-03-31

LÖNER

2023-032022-03
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--

RESULTATRÄKNING

2023-032022-03
ValutakodSEKSEK
Omsättning07
Avskrivningar och nedskrivningar-0
Summa rörelsekostnader-−9
Rörelseresultat efter avskrivningar0−2
Föreslagen utdelning00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00
Räntekostnader och liknande resultatposter00
Resultat efter finansiella tillgångar-−2
Resultat före skatt0−2
Skatt på årets resultat-0
Årets resultat-−2

BALANSRÄKNING

2023-032022-03
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar-0
Materiella anläggningstillgångar-0
Finansiella anläggningstillgångar-0
Summa anläggningstillgångar-0
Färdiga varor och handelsvaror-0
Kundfordringar-0
Kassa och bank-26
Summa omsättningstillgångar-868
Summa tillgångar-868
Summa fritt eget kapital0−2
Summa eget kapital-23
Summa avsättningar-0
Summa långfristiga skulder-0
Leverantörsskulder-0
Summa kortfristiga skulder-844
Summa eget kapital och skulder-868
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svartlomen AB

Org.nr 559296-3333

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter