Proff

Nyek Profilkläder Aktiebolag

Org.nr556255-0334
AdressOpalgången 9, 135 49 Tyresö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning149042188261
Avskrivningar och nedskrivningar0-000
Summa rörelsekostnader−151-−38−170−268
Rörelseresultat efter avskrivningar−20418−7
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00−2−5−6
Resultat efter finansiella tillgångar−2-213−13
Resultat före skatt−20213−13
Skatt på årets resultat0-000
Årets resultat−2-213−13

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0-000
Materiella anläggningstillgångar0-000
Finansiella anläggningstillgångar0-000
Summa anläggningstillgångar0-000
Färdiga varor och handelsvaror0-000
Kundfordringar0-0460
Kassa och bank6-100
Summa omsättningstillgångar153-5613796
Summa tillgångar153-5613796
Summa fritt eget kapital−850−97−99−111
Summa eget kapital35-23219
Summa avsättningar0-000
Summa långfristiga skulder51-000
Leverantörsskulder18-0295
Summa kortfristiga skulder67-3311687
Summa eget kapital och skulder153-5613796
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nyek Profilkläder Aktiebolag

Org.nr 556255-0334

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter