Proff

Fastighet Studsaren 7 AB

Org.nr559312-9280
AdressNorra strandgatan 4, 252 20 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-06
Startdatum

2021-04-19

Slutdatum

2022-06-30

LÖNER

2022-06
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD0
Löner övriga0

RESULTATRÄKNING

2022-06
ValutakodSEK
Omsättning480
Avskrivningar och nedskrivningar−64
Summa rörelsekostnader−172
Rörelseresultat efter avskrivningar308
Föreslagen utdelning230
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0
Räntekostnader och liknande resultatposter−13
Resultat efter finansiella tillgångar294
Resultat före skatt294
Skatt på årets resultat−61
Årets resultat233

BALANSRÄKNING

2022-06
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar2 347
Finansiella anläggningstillgångar0
Summa anläggningstillgångar2 347
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar0
Kassa och bank23
Summa omsättningstillgångar23
Summa tillgångar2 371
Summa fritt eget kapital233
Summa eget kapital258
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder0
Leverantörsskulder0
Summa kortfristiga skulder2 112
Summa eget kapital och skulder2 371
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Fastighet Studsaren 7 AB

Org.nr 559312-9280

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter