Proff

Trillora Holding AB

Org.nr559333-0615
AdressKungsgatan 7, 111 43 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-12
Startdatum

2021-09-01

Slutdatum

2022-12-31

LÖNER

2022-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD0
Löner övriga0

RESULTATRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Omsättning0
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader0
Rörelseresultat efter avskrivningar0
Föreslagen utdelning0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0
Räntekostnader och liknande resultatposter0
Resultat efter finansiella tillgångar0
Resultat före skatt0
Skatt på årets resultat0
Årets resultat0

BALANSRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar50
Summa anläggningstillgångar50
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar0
Kassa och bank0
Summa omsättningstillgångar0
Summa tillgångar50
Summa fritt eget kapital0
Summa eget kapital50
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder0
Leverantörsskulder0
Summa kortfristiga skulder0
Summa eget kapital och skulder50
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Trillora Holding AB

Org.nr 559333-0615

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter