Proff
Proff

Sigtunahem AB

Org.nr556059-5356
AdressStationsg. 6, 195 25 Märsta
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 958

1 897

1 785

1 801

1 657

Löner övriga

32 660

30 405

31 192

36 154

36 999

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

564 842

461 030

438 493

427 292

419 574

Avskrivningar och nedskrivningar

-

−106 551

−92 361

−86 384

−81 872

Summa rörelsekostnader

−5 697

−357 368

−352 395

−339 025

−335 336

Rörelseresultat efter avskrivningar

172 286

103 662

86 098

88 267

84 238

Utdelningar

7 031

7 031

7 031

7 031

4 995

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 606

3 026

3 665

7 246

8 344

Räntekostnader och liknande resultatposter

−37 421

−39 978

−31 600

−47 545

−59 283

Resultat efter finansiella tillgångar

125 141

66 710

51 945

47 968

33 299

Resultat före skatt

113 244

109 027

57 774

50 093

36 363

Skatt på årets resultat

−24 055

−22 141

−9 764

0

0

Årets resultat

89 189

86 886

48 010

50 093

36 363

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

6 767

4 806

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

3 796 986

3 666 097

3 390 923

3 142 845

2 897 761

Finansiella anläggningstillgångar

26 900

26 725

23 633

12 551

13 431

Summa anläggningstillgångar

3 830 653

3 697 628

3 414 556

3 155 396

2 911 192

Färdiga varor och handelsvaror

864

975

1 026

1 338

1 328

Kundfordringar

4 989

4 262

3 672

4 012

2 798

Kassa och bank

130 525

94 362

66 116

89 961

83 768

Summa omsättningstillgångar

545 660

444 720

400 007

422 012

449 444

Summa tillgångar

4 376 312

4 142 348

3 814 563

3 577 408

3 360 636

Summa fritt eget kapital

739 008

656 316

575 918

534 402

488 865

Summa eget kapital

1 098 637

1 016 480

936 625

895 645

850 548

Summa avsättningar

57 325

32 850

10 289

205

446

Summa långfristiga skulder

2 204 439

2 374 439

1 824 000

2 557 420

2 407 420

Leverantörsskulder

133 840

150 836

60 628

72 823

40 335

Summa kortfristiga skulder

1 015 911

718 579

1 043 649

124 138

102 222

Summa eget kapital och skulder

4 376 312

4 142 348

3 814 563

3 577 408

3 360 636

Ladda ner gratis årsredovisning

Sigtunahem AB

Org.nr 556059-5356

Profile-7035985

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter