Proff
Proff

Acacia Asset Management AB

Org.nr556729-1561
AdressBlasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

0

-

Löner övriga

-

-

-

0

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 491

1 290

1 560

1 020

1 095

Avskrivningar och nedskrivningar

−7

−55

−55

−93

−96

Summa rörelsekostnader

−9 843

−7 499

−8 000

−6 767

−6 285

Rörelseresultat efter avskrivningar

−7 352

−6 210

−6 441

−5 746

−5 191

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

19 040

7 048

14 506

16 533

11 314

Räntekostnader och liknande resultatposter

−6 100

−5 156

−5 906

−5 388

−2 960

Resultat efter finansiella tillgångar

5 588

−4 319

2 159

3 019

3 164

Resultat före skatt

5 588

−4 319

2 159

3 019

3 164

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

5 588

−4 319

2 159

3 019

3 164

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

28

0

55

111

203

Finansiella anläggningstillgångar

137 254

125 753

140 012

114 477

120 032

Summa anläggningstillgångar

137 282

125 753

140 068

114 588

120 236

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

22 125

13 267

21 935

7 327

738

Summa omsättningstillgångar

125 812

117 046

118 107

139 420

55 139

Summa tillgångar

263 095

242 799

258 174

254 008

175 375

Summa fritt eget kapital

106 069

100 481

106 800

106 641

103 622

Summa eget kapital

106 169

100 581

106 900

106 741

103 722

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

156 000

141 300

150 300

146 400

70 900

Leverantörsskulder

188

261

273

185

265

Summa kortfristiga skulder

925

918

974

867

753

Summa eget kapital och skulder

263 095

242 799

258 174

254 008

175 375

Ladda ner gratis årsredovisning

Acacia Asset Management AB

Org.nr 556729-1561

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter